Η Ε.ΜΕ.Λ

Δράση - Στόχοι - Μέλη

Στόχοι

Σταθερή επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία του Λαυρείου στο πνεύμα των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων μας, τις οποίες πρέπει να διευρύνουμε. Πρόκειται για μια προσφορά, η οποία και την παιδεία υπηρετεί και στην οικονομική ζωή του τόπου συμβάλλει.

Στους άμεσους στόχους μας είναι:

Μεταστέγαση του Ορυκτολογικού μας Μουσείου
Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την οργάνωση και σταθερή λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου Λαυρείου, ανοιχτού στους ερευνητές.
 

 

 


Copyright © Michael Vlados 2019  Ε.ΜΕ.Λ. All rights reserved.
Τελευταία μετατροπή: 26 Σεπτεμβρίου 2019 .
hosting by ΕνΤύπω.