Έχουν περάσει 27 χρόνια από την πρώτη έκδοση αυτού του λευκώματος, το 1990, που αφορούσε στο νεότερο Λαύριο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας, με φωτογραφίες χρονολογημένες από τα μέσα του 19ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι., οι περισσότερες εκ των οποίων προέρχονταν από το αρχείο του αξέχαστου Λαυριώτη μηχανικού Γιώργου Κ. Μάνθου. Η έκδοση είχε γίνει από τον Δήμο Λαυρεωτικής και ήταν ενταγμένη στον εορτασμό της 125ετηρίδας της πόλης του νεότερου Λαυρίου, ως αντίρροπη πράξη ιστορικής αυτοσυνείδησης στην κατάρρευση του βιομηχανικού ιστού της και ταυτόχρονα ως αφετηρία για μια νέα αναπτυξιακή πρόταση, μέρος της οποίας ήταν η ανασημασιοδότηση των βιομηχανικών μνημείων της, ιδιαίτερα η μετεξέλιξη της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου σε Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου κατά τον σχεδιασμό του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Ο Γ. Κ. Μάνθος συνέβαλε καθοριστικά σ' αυτήν την μετεξέλιξη. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Twenty-seven years have passed since 1990, when the first edition was published of this book about modern Lavrio with its mining and metallurgy, accompanied by photographs dating from the mid-19th to the early decades of the 20th century, most of which have come from the unforgettable Lavriot engineer George K. Manthos. The book was published by the Municipality of Lavreotiki to celebrate the 125th anniversary of the modern city of Lavrio, as an act of historic self-awareness to counterbalance the collapse of its industrial fabric, and at the same time, as a starting point for a new development proposal, part of which was the effort to re-invest its industrial monuments with meaning, and in particular to convert the former French Mining Company of Lavrio Mines into the Lavrio Technological-Cultural Park designed by the National Technical University of Athens. G. K. Manthos contributed decisively to this development. [...] (From the publisher)

Περιεχόμενα

- Πρόλογος
Preface
- Εισαγωγή
Introduction
- Λαύριο "υπάργυρος πέτρα"
Lavrio "argentiferous land"
- Το Λαύριον δεν είναι απλώς μεταλλείον· είναι συγχρόνως και προμήνυμα
Lavrion is not just a mine; It is at the same time a portent
- Εν τη σιγή και τη ερημία εύρον το Λαύριον
Lavrion was found in silence and solitude
- Οι αρχαίες σκωρίες, ο διάπυρος αργυρομιγής μόλυβδος και η αναγέννηση του Λαυρίου
Η εταιρεία Hilarion Roux et Cie (1865-1873)
- The ancient slag, red-hot argentiferous lead and the rebirth of Lavrio
The company Hilarion Roux et Cie (1865-1873)
- Το περισπούδαστον μεταλλουργείον μολύβδου, μία ελληνική πολυσύνθετος βιομηχανική επιχείρησις - Εταιρεία των Μεταλλουργείων του Λαυρίου (1873-1927)
The highly significant lead works, a complex Greek industrial enterprise - The Lavrio Metallurgical Company (1873-1927)
- Η κραταιά μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία
Companie Francaise des Mines du Laurium - Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου (1875-1981)
The powerful mining and metallurgical industry, Compagnie Francaise des Mines du Laurium-French mining company of Lavrio (1875-1981)
- Μικρές μεταλλευτικές εταιρίες
Minor mining companies
- Από τις ανήλιαγες στοές και τους μελανωπούς καπνούς του μολύβδου στο διαρκές αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης
From sunless galleries and dark lead smoke to the permanent demand for social justice
- Βοή αδιάλειπτος εκ των καμίνων και του μηχανουργείου, εκ των σιδηροδρόμων... εκ των φωνών των εργατών και των πωλητών ανέρχεται ωσεί εκ μεγάλης και πολυανθρώπου πόλεως
The ceaseless noise of the furnaces, machine shop, railways... and the voices of workers and merchants ascends as though from a densely populated city
- Επιλογή βιβλιογραφίας
Selected bibliography
- Εκδόσεις της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
Publications of the Society for the Studies of Lavreotiki
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλος LAVRIO THE RUMBLE OF TIME. THE MODERN LAVRIO OF MINING AND METALLURGY
ISBN13 9789608533349
Εκδότης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Χρονολογία Έκδοσης Μάιος 2017
Αριθμός σελίδων 366
Διαστάσεις 31x31
Επιμέλεια ΜΑΝΘΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ